ทำบัญชี

พิมพ์
หมวด: บริการของเรา
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

 

บัญชี : เป็นเรื่องที่ผู้ทำธุรกิจควรจะต้องรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ โดยตรง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะรู้ และทำเองไปซะหมด ดังนั้นหากธุรกิจของเราจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคล เลี่ยงไม่พ้นแน่นอนว่าต้องจัดทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี หากเราไม่ได้เรียนจบด้านบัญชีโดยตรง ปล่อยให้มืออาชีพจัดการดีกว่านะครับ เราอาจไม่ทราบในกระบวนการลึกๆ ด้านการทำบัญชี แต่เราเป็นผู้ทำธุรกิจ เราต้องรู้
 "บัญชีในมุมมองผู้บริหาร" แล้วอะไรบ้างที่ผู้บริหารอย่างเราควรรู้เกี่ยวกับ "บัญชี"
งบการเงิน : คือรายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ทำให้เราทราบถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี งบการเงิน ที่เราควรรู้จัก มี 2 งบใหญ่ๆ คือ
1) งบดุล : คืองบที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง มักจะทำกันเป็นไตรมาส ( 3 เดือน/ครั้ง )
2) งบกำไรขาดทุน : คืองบที่แสดงผลการดำเนินงานตามรอบบัญชี ( 1 ปี/ครั้ง ) ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะใช้รอบบัญชีตามปีปฏิทิน คือ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
ค่าบริการทำบัญชี

เรา มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการทำบัญชี โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารการจัดทำบัญชีเป็นหลักดังต่อไปนี้ เช่น เอกสารรายการขายและรับชำระเงิน เอกสารรายการซื้อและจ่ายชำระเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้อัตราค่าบริการทำบัญชีดังกล่าว คำนวณจากเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะพิจารณาจากเหตุผลประกอบดังนี้
1. จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน
2. จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
3. จำนวนพนักงานของกิจการ
4. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี
5. ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ
6. การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

หากสนใจทำบัญชีกับเรา BiZ SMEs ขอเสนอราคาทำบัญชี ดังนี้
ตารางอัตราค่าบริการทำบัญชี

  จำนวนเอกสาร (ตามข้อ 1-5)

อัตราค่าบริการทำบัญชี

1-30  รายการ

1,800  บาท

60  รายการ

3,500  บาท

80  รายการ

5,000  บาท

100  รายการ

8,500  บาท

120  รายการ

10,000  บาท

140 รายการ

13,500  บาท

160  รายการ

15,000  บาท

180  รายการ

17,500  บาท

มากกว่า 200 รายการ

20,000  บาท

การชำระเงินค่าบริการทำบัญชี
เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชีทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน และกำหนดให้จ่ายชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป


หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมการให้บริการในกรณีที่กิจการของลูกค้าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบสภาพกิจการ หรือประเมินการขอคืนภาษี เป็นต้น ทางสำนักงานฯ จะจัดส่งพนักงานเพื่อทำหน้าที่ติดต่อและตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 3 ครั้ง หากต้องติดต่อเกินกว่า 3 ครั้ง ทางสำนักงานฯ จะขอเรียกเก็บค่าบริการในการติดต่อเพิ่ม ครั้งละ 5,000 บาท

 

 

Join Us

  • FACEBOOK

บริการของเรา

  • จดทะเบียนธุรกิจ
  • ทำบัญชี
  • ทำเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมสรรพากร
  • สภาวิชาชีพบัญชี
  • สำนักงานประกันสังคม

 


  © สงวนลิขสิทธิ์ 2557 บริษัท บิซไทมส์ จำกัด หน้าแรก     จดทะเบียนธุรกิจ     ทำบัญชี     ทำเว็บไซต์